Poziv za registraciju: Sastanak za konsultacije i validaciju Izvještaja o procjeni stanja vezano za EU smjernice za podršku civilnom društvu u regionu proširenja (EUCSG) 2020 u Crnoj Gori, četvrtak, 9. septembar 2021. (rok: ponedjeljak, 6. septembar 2021)

Poziv za registraciju: Sastanak za konsultacije i validaciju Izvještaja o procjeni stanja vezano za EU smjernice za podršku civilnom društvu u regionu proširenja (EUCSG) 2020 u Crnoj Gori, četvrtak, 9. septembar 2021. (rok: ponedjeljak, 6. septembar 2021)

Kao dio mandata godišnjeg pregleda stanja i obezbjeđivanja monitoringa u skladu sa EU Smjernicama za podršku civilnom društvu za potrebe DG NEAR, projekat EU TACSO 3 ima zadovoljstvo da vas pozove na sastanak sa ciljem konsultacija i validaciju Izvještaja o procjeni stanja vezano za EUCSG za 2020 za Crnu Goru. Sastanak će se održati u četvrtak, 9. septembra 2021. u 10:00 časova po srednjoevropskom vremenu.
Svrha validacionog sastanka je predstavljanje regionalnih nalaza i stanja u oblasti podržavajućeg okruženja i kapaciteta OCD u Crnoj Gori. Dodatno, sastanak će imati za cilj da obezbijedi provjeru valjanosti rezultata procjene i razmotri preporuke iznijete u Izvještaju, kao i da osigura da su predstavnici/e OCD -a i druge zainteresovane strane aktivno uključeni u ovaj proces. Sastanak se organizuje u saradnji sa Delegacijama Evropske unije u svakoj od korisnica IPA-e i u saradnji sa nacionalnim resursnim centrima (NRC). Na osnovu podataka dobijenih tokom konsultacija i validacije, konačni Izvještaj će biti finaliziran i objavljen.
Priprema Izvještaja o procjeni za kalendarsku 2020. godinu dio je monitoringa na cijelom Zapadnom Balkanu i u Turskoj i sprovedena je u saradnji sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN). Sastojao se od dve faze: (i) prikupljanje podataka (analiza raspoložive dokumentacije, upitnik za OCD, fokus grupe i intervjui) koje je obuhvatilo preko 630 odgovora na upitnik, ukupno 28 fokus grupa sa 173 predstavnika/ca i intervjue sa 70 različitih aktera; (ii) analizu i sintezu podataka u regionalni izvještaj. Čitav proces prikupljanja, analize i sinteze podataka zasnovan je na prethodnom radu preduzetom 2019. godine kako bi se zabilježili svi trendovi i razvoj u svakoj od specifičnih oblasti okvirnih rezultata Smjernica koje se prate. Takođe, ove godine poseban fokus bio je posvećen efektima COVID-19 i završetku perioda EU Smjernica za civilno društvo. Kompletan izvještaj za prethodni godišnji ciklus praćenja 2018-2019 možete pronaći ovdje. Zbog pandemije COVID-19, sastanak će se održati onlajn.
Zvanični jezik događaja je engleski. Biće obezbijeđen simultani prevod na crnogorski jezik.
Molimo vas da prijavite svoje interesovanje za učešće na sastanku putem sljedećeg linka, do ponedjeljka, 6. septembra 2021. do 17:00. Registrovani učesnici/e će dobiti program rada i link za praćenje događaja nakon zatvaranja procesa registracije.
Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (EU TACSO 3) je projekat koji finansira EU na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (www.tacso.eu). Cilj EU TACSO 3 je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) da aktivno učestvuju u demokratskim procesima i stimulisanje podržavajućeg okruženja za razvoj civilnog društva i pluralistički razvoj medija.