Resursni centar

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori je projekat osmišljen da poboljša upravljačke i tehničke kapacitete organizacija civilnog drušrtva, saradnju sa akademskom zajednicom, lokalnim i nacionalnim vlastima, kao i da poveća povjerenje i podršku građana civilnom sektoru. On predstavlja svojevrsni servisni centar koji pruža svakodnevnu podršku organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa:  Help desk usluge, Izgradnja kapaciteta OCD i Podsticajni okvir za djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori.

 

 

Organizacije civilnog društva mogu se obratiti  Resursnom centru za podršku u vidu pravnog i finansijskog savjetovanja, pomoći u organizovanju i promociji događaja, podrške u izradi i podnošenju inicijativa, povezivanja sa donosiocima odluka (Vladom Crne Gore i lokalnom samoupravom), ustupanje prostorija za organizaciju sastanaka, pres konferencija, fokus grupa, radionica i sl.

Organizacija Resursnog centra

Projekat „Resursni centar za organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“ sprovodi „Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO“ u partnerstvu sa lokalnim NVO „Bjelopoljski demokratski centar“, NVO „Bonum“, NVO „Nada“, NVO „Novi Horizonti“ i krovnom organizacijom OCD u Sloveniji „Centar za informacije, usluge, saradnju i razvoj OCD (CNVOS)”.

Saradnici na projektu su Ministarstvo javne uprave, Kancelarija za evropske integracije i Zajednica opština Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Opšti cilj projekta

Osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori.

Specifični cilj

Unaprijeđeni kapaciteti organizacija civilnog društva da budu efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i unaprijeđeno okruženje koje pogoduje razvoj civilnog društva.

Specifični cilj ostvariće se kroz postizanje rezultata: Poboljšan kvalitet usluga podrške OCD koje pružaju Resursni centri; Povećani kapaciteti OCD i mreža OCD za organizacioni razvoj, dugoročno planiranje, održivost, efikasnost i učešće u procesima donošenja odluka i Poboljšano povoljno okruženje za civilno društvo: unapređen je civilni dijalog, dosledna je državna podrška organizacijama civilnog društva i povećeno poverenje građana u organizacije civilnog društva.

Poboljšano povoljno okruženje za civilno društvo: unapređen je civilni dijalog, dosledna je državna podrška organizacijama civilnog društva i povećeno poverenje građana u organizacije civilnog društva.

Projektne aktivnosti

 • Kreiranje vodiča za pružanje usluga organizacijama civilnog društva od strane konzorcijuma resursnog centra (nacionalni i lokalni resursni centri)
 • Organizovanje programa obuke lokalnih resursnih centara za pružanje usluga
 • Pružanje standardizovanih help desk usluga na nacionalnom i lokalnom nivou
 • PR podrška OCD
 • Objavljivanje E-magazina za OCD
 • Kreiranje baze podataka dobitnika CSF grantova
 • Organizovanje 6 jednodnevnih konsultacija za OCD na teme od važnosti za njihov rad
 • Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa CG Akademijom nauke i umjetnosti
 • Definisanje i objavljivanje godišnjih kataloga obuka za OCD
 • Treninzi za srednje razvijene OCD
 • Treninzi za manje razvijene OCD
 • Organizovanje programa izgradnje kapaciteta OCD da pružaju podršku trećim stranama – Re-granting
 • Sprovođenje programa za razvoj mreža i koalicija
 • Organizovanje 3  sajma „NVO Expo sajam NVO“ i 2 donor foruma
 • Mentorska podrska OCD u podnošenju inicijativa, komentara i sugestija o javnim politikama
 • Kreiranje analiza vezanih za učešće OCD u procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou za 2018. i 2020. godinu
 • Kreiranje analize u vezi sa javnim finansiranjem OCD za 2018. i 2020. godinu
 • Sprovođenje istrazivanja u vezi sa povjerenjem građana u OCD za 2018. i 2020. godinu
 • Organizovanje konferencije o podsticajnom okruženju za OCD

Savjet projekta

Savjet projekta „Resursni centar“ kreiran je sa ciljem obezbjeđivanja učešća svih ključnih zainteresovanih strana, koje se bave razvojem civilnog društva, te radi izbjegavanja međusobnog preklapanja u aktivnostima.

Članovi/ce Savjeta su predstavnici/ce: Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva javne uprave, Kancelarije za evropske integracije, UNDP-a (ReLOaD projekat), projekta Evropske unije “Tehnička saradnja za razvoj institucionalnih mehanizama za saradnju između Vlade i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori”, EU projekta TACSO 3 u Crnoj Gori, Zajednice opština Crne Gore, 2 manje razvijene OCD, 1 razvijena nacionalna OCD i predstavnica CRNVO-a kao koordinatorka projekta.

Savjet se sastaje dva puta godišnje.

O programu

U cilju izgradnje podržavajućeg okruženja za civilno društvo, Resursni centar u kontinuitetu zagovara brojna rješenja iz ove oblasti kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Da bi prijedlozi koje upućujemo donosiocima odluka bili valjani i zasnovani na podacima a ne percepciji, kroz projekat se sprovode redovna istraživanja. Isključivo na bazi podataka iz istraživanja i jasnih preporuka, resursni centri dalje usmjeravaju svoje djelovanje i redovnom komunikacijom sa donosiocima odluka upućuju konkretne predloge za unapredjenje položaja OCD i opšteg konteksta u kojem djeluju.

Projektom je planirana izrada:

Analiza finansiranja NVO iz državnog i lokalnog budzeta u 2018. godini

Analiza finansiranja NVO iz državnog i lokalnog budzeta za 2019 i 2020. godinu

Analiza o stavovima građana o nevladinim organizacijama u CG u 2019. godini

Analiza o stavovima građana o nevladinim organizacijama u CG u 2020. godini

Analiza učešća OCD u procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou za 2018. godinu

Analiza učešća OCD u procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou za 2019. I 2020. godinu

Konferencije

U okviru ovog programa Resursni centar će organizovati dvije konferencije u cilju stvaranja foruma na kome će predstavnici/e OCD, relevantnih nacionalnih institucija, opština, međunarodnih organizacija i druge zainteresovane strane razgovarati o pitanjima važnim za izgradnju povoljnog okruženja za OCD. Konferencija će takođe pružiti priliku za organizovanje panel diskusija o aktuelnim problemima i priliku za razmenu dodatnih informacija kroz odvojene diskusije, radionice i konsultacije. Konferencije će biti organizovane na takav način da će omogućiti učešće velikom broju relevantnih i zainteresovanih zainteresovanih strana i to će biti prilika za umrežavanje i stvaranje partnerstva.