DIGITAL TOOLBOX ZA OCD (ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA)

Help desk

Resursni centar predstavlja svojevrsni servisni centar koji pruža svakodnevnu podršku organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u njihovom radu. Organizacije civilnog društva mogu se obratiti Resursnom centru za podršku u vidu pravnog i finansijskog savjetovanja, pomoći u organizovanju i promociji događaja, podrške u izradi i podnošenju građanskih inicijativa, povezivanja sa donosiocima odluka (Vladom Crne Gore i lokalnom samoupravom), ustupanje prostorija za organizaciju sastanaka, pres konferencija, fokus grupa, radionica i sl.

Saznaj više o Help Desku

Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva

Jedan od ciljeva Resursnog centra jeste da osnaži organizacije civilnog društva da postanu efiksni, odgovorni i nezavisni akteri u društvenom životu Crne Gore. U tom smislu osmislili smo cijeli niz obuka, sastanaka, i povezivanja relevantnih aktera u ovoj oblasti.

Saznaj više o unapređenju kapaciteta

Podsticajni okvir za djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori

U cilju izgradnje podržavajućeg okruženja za civilno društvo, Resursni centar u kontinuitetu zagovara brojna rješenja iz ove oblasti kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Da bi prijedlozi koje upućujemo donosiocima odluka bili valjani i zasnovani na podacima a ne percepciji, kroz projekat se sprovode redovna istraživanja.

Saznaj više o podsticajnom okviru

TACSO

RELOAD

Resursni centar u Srbiji

Resursni centar u Albaniji

Resursni centar u Sjevernoj Makedoniji

Resursni centar na Kosovu

Resursni centar u Bosni i Hercegovini

Resursni centar u Turskoj

Od 23-30.juna

DANI CIVILNOG DRUŠTVA

Predstavljamo neke od projekata koje je civilno društvo realizovalo uz podršku Evropske unije a koji su od značaja za zajednicu u kojoj su sprovedeni.

CRNVO nastavlja borbu za jako civilno društvo koje zastupa interese građana i zalaže se za opšte dobro.

Evropska unija i civilno društvo ostaju ključni partneri u sprovođenju reformi Crne Gore na putu pridruživanja Evropskoj uniji.

Kampanju podržava Evropska unija.

Konkretnim koracima
do željenih rezultata

Organizacije civilnog društva mogu se obratiti Resursnom centru za podršku u vidu pravnog i finansijskog savjetovanja, pomoći u organizovanju i promociji događaja, podrške u izradi i podnošenju inicijativa, povezivanja sa donosiocima odluka (Vladom Crne Gore i lokalnom samoupravom) i sl.

Rad sa ljudima je
ključ vašeg uspjeha

Resursni centar takođe ustupa prostorije za organizaciju sastanaka, pomaže u organizaciji pres konferencija, obučava za rad sa fokus grupama, kreira radionice i sl.

Radimo na unaprijeđenju kapaciteta organizacija civilnog društva da budu efkasni, odgovorni i nezavisni akteri.

536
Pruženih
usluga
487
Broj učesnika/ca RC događaja
126
Broj učesnika/ca trening programa