Resursni Centar

Help desk

O uslugama

Resursni centar na dnevnom nivou  pruža čitav niz usluga za  OCD i aktiviste i aktivistkinje,  potrebnih za njihov rad i djelovanje. Sa ciljem poboljšanja pružanja usluga kreiran je Priručnik za pružanje usluga OCD i objavljen na crnogorskom, albanskom i engleskom jeziku.

Vodič

Preuzmite vodič za pružanje usluga na tri jezika:

Korisnici/e podrške Resursnog centra

Građanke i građani
Nevladine organizacije
Državni organi
Lokalne samouprave
Donatori
Privredna društva
Mediji

Podrška u osnivaju NVO

Zainteresovana fizička i pravna lica koja žele da osnuju NVO, dobiće relevantne savjete pravnika, obrasce potrebnih akata za registraciju, pregled procedure za otvaranje žiro-računa, tekst zakona o NVO i druge potrebne informacije i konkretne instrukcije. Kako su obrasci za osnivanje udruženja i fondacija kompletni, te podrazumijevaju popunjavanje segmenata koji isključivo zavise od odluke zainteresovanih lica, CRNVO neće pripremati kompletne akte u ime zainteresovanih lica, ali će svakako pružiti sve potrebne savjete i podršku u njihovoj izradi.

Obrasci za osnivanje fondacija

Obrasci za osnivanje udruženja

Pravni i finansijski savjeti za rad NVO

Zainteresovane nevladine organizacije dobiće savjete pravne i finansijske prirode u vezi sa svakodnevnim poslovanjem. Ova pitanja uključuju radno-pravne odnose, poreska pitanja i druga zakonska pitanja koja se primjenjuju u radu NVO.

Konsultacije u pripremi projekata i realizaciji projekata
(domaći lokalni i državni poziv za dostavljenje projekata, projekti finansirani iz EU fondova, konkursi kod drugih donatora)

Ova usluga podrazumijeva pružanje važnih informacija za rad NVO na dnevnoj osnovi. Informacije se odnose na javne pozive državnih organa u vezi sa pripremom javnih politika (strategija, zakona i sl.), događaje koje organizuju organi državne i lokalne uprave, informacije o konkursima za dodjelu sredstava za NVO i druge relevantne informacije.

Dnevne informacije koje se odnose na sve javne pozive za NVO, događaje, novosti u vezi sa NVO, putem CRNVO e–mail liste

Ova usluga podrazumijeva pružanje važnih informacija za rad NVO na dnevnoj osnovi. Informacije se odnose na javne pozive državnih organa u vezi sa pripremom javnih politika (strategija, zakona i sl.), događaje koje organizuju organi državne i lokalne uprave, informacije o konkursima za dodjelu sredstava za NVO i druge relevantne informacije.

CRNVO e-mail lista

CRNVO e-mail lista uspostavljena je 2001. godine u cilju razmjene informacija između NVO sa naglaskom na informacije koje se odnose na okruženje u kojem djeluju NVO u Crnoj Gori. E-mail lista ima za cilj da omogući bolje informisanje o dostupnim konkursima, javnim raspravama, mogućnostima učešća u tijelima koje fomiraju institucije javnog sektora, zakonskim obavezama NVO, dostupnim obukama, događajima koje organizuju NVO, inicijativama, i o drugim informacijama od značaja za NVO. Poseban cilj uspostavljanja CRNVO e-mail liste je podsticanje  dijaloga između korisnika/ca, razmjena mišljenja i stavova u vezi sa pitanjima koja se odnose na rad i djelovanje NVO. Korisnici/e CRNVO e-mail liste su dominantno NVO ali i druga pravna i fizička lica koja su zaintersovana da dobijaju i plasiraju informacije u vezi sa NVO. Svi korisnici liste imaju ista prava u pogledu pravovremenog dobijanja informacija – sve informacije u istom trenutku dolaze do svih korisnika/ca liste.

Prijava na CRNVO e-mail listu

  Prijavite se na CRNVO mailing listu

  * Obavezno

  Pitanja koja se odnose na komunikaciju i saradnju između lokalnih samouprava i NVO

  Ova usluga se odnosi na mogućnost dobijanja svih akata kojima se uređuje komunikacija i saradnja lokalnih samouprava i NVO (strategije, odluke i dr.) uključujući i pojašnjenja pojedinih propisa.

  Umrežavanje i izgradnja partnerstava na državnom i lokalnom nivou

  Ova usluga se odnosi na mogućnost dobijanja informacija o drugim nevladinim organizacijama na državnom i loklalnom nivou koje rade u istim oblastima kako bi se podstakla saradnja. Takođe, ova usluga treba da pomogne NVO u traženju partnerskih organizacija sa kojima je moguće ostvariti projektnu ali i stratešku saradnju.

  Informacije o donatorima

  Ova usluga se odnosi na mogućnost dobijanja informacija o donatorima. Ova usluga uključuje pružanje podataka o aktuelnim donatorima NVO u Crnoj Gori, kontakt podatke i informaciju o prioritetima, načinu finansiranja, rokovima, dostavljanju aplikacione forme i slično.

  Podrška u komunikaciji s javnošću

  Organizacijama civilnog društva omogućeno je podrška u organizaciji/pripremi konferencija za medije i sličnih događaja (treninzi, radionice, sastanci) u prostorijama nacionalnog i lokalnih resursnih centara koji su opremljeni za ovu namjenu. NVO mogu da dobiju podršku u pripremi saopštenja za javnost i komunikaciji sa medijima.

  Mentorska podrška NVO u pripremi inicjativa, komentara i prijedloga u vezi sa javnim politikama koje se tiču saradnje NVO i državnih organa, učešća NVO u donošenju odluka, kao i u vezi transparentnosti i odgovornosti državnih službenika.

  U cilju podrške NVO na lokalnom i državnom nivou u pripremi inicIjativa, komentara i prijedloga u vezi sa javnim politikama kao i podsticanju veće participacije NVO u procesu donošenja odluka osigurana je mentorska podrška tima nacionalnog i lokalnih resursnih centara. Mentorstvo podrazumijeva proces u kojem državni i lokalni resursni centri prate inicijativu NVO od samog nastanka, preko izrade nacrta, pa sve do podnošenja i ostvarivanja krajnjeg rezultata, pružajući podršku u svakom koraku.

  Zatražite podršku

  U skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti Crne Gore Resursni centar zadržava pravo da sastanke organizuje online.

  Rok za dostavljanje odgovora

  Nacionalni i lokalni resursni centri imaju obavezu da na pisani elektronski zahtijev za pružanje usluge odgovore u roku od 72 sata i saopšte dalje instrukcije u vezi sa pružanjem usluge.

   Zatražite podršku

   Način na koji želite ostvariti podršku

   * Obavezno