Resursni centar faza III

Resursni centar – Faza III

Resursni centar za organizacije civilnog društva – Faza III,  je nastavak prethodnog projekta, kao i dugogodišnjih aktivnosti CRNVO-a na polju razvoja civilnog društva i kreiranja podsticajnog ambijenta za njegovo djelovanje. Resursni centar kao poseban format u okviru naše organizacije će dvije naredne godine, tokom trajanja ovog projekta predstavljati servisni centar za svakodnevnu podršku svim organizacijama civilnog društva, ali i građanskim aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja, organizovanja javnih skupova, konferencija i sličnih aktivnosti.

Organizacija Resursnog centra

Projekat „Resursni centar za organizacija civilnog društva u Crnoj Gori – Faza III sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO u partnerstvu sa NVO Natura,  NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum, koji su ujedno i lokalni resursni centri.

Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

Savjet projekta

Savjet projekta „Resursni centar“ kreiran je sa ciljem obezbjeđivanja učešća svih ključnih zainteresovanih strana, koje se bave razvojem civilnog društva, te radi izbjegavanja međusobnog preklapanja u aktivnostima.

Članovi/ce Savjeta su predstavnici/ce: Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva javne uprave, Ministarstvo evropskih poslova, UNDP-a, EU projekta TACSO 3 u Crnoj Gori, Zajednice opština Crne Gore, FAKT – a, NVO Edukativni poredak Mama, lokalni resusrni centri  i predstavnica CRNVO-a kao koordinatorka projekta.

Savjet se sastaje dva puta godišnje.