Podrška vidljivosti OCD na zahtjev

Podrška vidljivosti OCD na zahtjev

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori objavljuje poziv za OCD da se prijave za

PODRŠKU VIDLjIVOSTI NA ZAHTJEV

Poziv za prijave je otvoren od 18.05. do 28.05. 2021. godine

Podrška vidljivosti na zahtjev je fleksibilna i ciljana podrška rješavanju potreba OCD u Crnoj Gori koja se tiču komunikacija i vidljivosti. Cilj ove projektne aktivnosti je da pomogne organizacijama da poboljšaju njihovu vidljivost i komunikaciju i daju veći publicitet svom radu. Na ovaj način OCD će ojačati svoje konekcije sa bazom, građanima/kama, zadobiti njihovo povjerenje i podršku u akcijama javnog zastupanja.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Registrovane OCD aktivne na regionalnom i lokalnom nivou u Crnoj Gori.

KOJA VRSTA PODRŠKE ĆE BITI PRUŽENA?

Resursni centar će angažovati eksperte da pomognu OCD u jednoj od dolje navedenih oblasti:

  • Razvoj veb sajta
  • Pokretanje naloga na društvenim mrežama uključujući sedmodnevnu kampanju sponzorisanja sadržaja
  • Razvoj vizuelnog indentiteta, (logo, poslovna grafika,itd)
  • Pomoč grafičkog dizajnera (posteri, dizajn publikacija, lifleti, itd)

NA KOJI NAČIN ĆE BITI PRUŽENA PODRŠKA?

Online

KOLIKO ORGANIZACIJA ĆE DOBITI PODRŠKU?

10 organizacija će biti odabrane za ovu vrstu podrške.

POSTOJI LI GORNjA GRANICA POKRIVENOSTI TROŠKOVA TRAŽENIH EKSPERATA?

Gornja granica za troškove eksperata koje Podrška vidljivosti na zahtjev nudi OCD za promociju njihovih aktivnosti ne bi trebala preći 700,00€ po podršci.

POSTOJI LI KRAJNjI ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA?

Prijave se moraju podnijeti najkasnije 28.05.2021. godine

KAKO SE PRIJAVITI? 

Da biste se prijavili za Podršku vidljivosti na zahtjev, popunite prijavni formular ispod. Imajte u vidu da su sva polja obavezna. Svaki zahtjev će biti pregledan. Možete biti kontaktirani za više detalja ili pojašnjenja. Svaka organizacija će putem email-a biti obaviještena o odluci u odnosu na svoju prijavu.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete pisati na:  ivana.smolovic@crnvo.me

PRIJAVNI FORMULAR

Naziv aplikanta (organizacija):

Kontakt osoba (ime i pozicija u organizaciji):

Veb-sajt i društvene mreže aplikanta (ako ih ima):

Kontakt podaci organizacije:

Koju vrstu gore navedene podrške tražite?

Objasnite što organizacija trenutno radi (koji su aktivni projekti) i koja su najveća dostignuća organizacije. Navedite koje aktivnosti bi ste željeli da promovišete i očekivane benefite od ove podrške.

Podrška vidljivosti na zahtjev je aktivnost projekta Resursni centar za organiozacije civilnog društva u Crnoj Gori koju Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi sa partnerima: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljski demokratski centar (BDC). Projekat je finansiran od strane Evropske Unije i kofinansiran od Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.