Finansiranje NVO iz lokalnog budžeta

Finansiranje NVO iz lokalnog budžeta

28.10. 2019. godine, sala Skupštine Opštine Bijelo Polje

Potpredsjednik opštine Bijelo Polje Ernad Suljević je otvorio konsultacije. On je u svom govoru istakao podršku koju opština Bijelo Polje pruža nevladinim organizacijama, rast iznosa finansijske podrške iz godine u godinu te otvorenost opštine za buduću saradnju.

Na konsultacijama su kao problemi prepoznati: Postojanje fantomskih NVO koje nisu vidjlive u javnosti, ne zna se za njih i njihove projekte, a odnose sredstva na lokalnim konkursima; Nedostatak kapaciteta NVO za pisanje projekata koji se oslanjaju na lokalne akcione planove; Nevladine organizacije se ne udružuju što je od strane prisutnih prepoznato kao neophodno ukoliko žele da sprovode veće projekte i doprinesu na većem nivou; Predstavnici opštine Berane istakli su da je angažovanje nezavisnih procjenjivača nepotrebno jer nisu iz opštine u kojoj se sprovodi konkurs pa ne poznaju prilike a za njihovo angažovanje je potrebno izdvojiti veći iznos novca koji je bolje raspodijeliti nevladinim organizacijama; Komisija koja odlučuje o projektima nema iskustva i znanja o samom projektnom ciklusu i kao takva ne bira prave projekte koje bi podržala; Opštine izdvajaju male iznose za NVO; opštine prepisuju konkurse i ne definišu jasno prioritete; Finansiranje NVO nije obavezno pa npr u opštini Bijelo Polje 2017. godine nije bilo raspodjele sredstava a ta sredstva nisu prebačena za sledeću godinu; Nije definisan postotak lokalnog budzeta koji se izdvaja za NVO; Institucionalna podrška opštine bijelo Polje od 150eur za NVO koje se bave osobama sa invaliditetom i djecom sa smetnjama u razvoju je mala ali od pomoći; NVO koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom i djecom sa smetnjama u razvoju suočavaju se sa gašenjem i neophodna im je stalna podrška opštine; Licenciranje socijalnih usluga ( za sami proces licenciranja potrebna su velika finansijska sredstva koje nevladine organizacije koje pružanju podršku ranjivim grupama kao što su osobe sa invaliditetom, djeci sa smetnjama u razvoju, ženama žrtvama nasilja itd. nemaju).

Preporuke:

  • Opštine da odrede tačan postotak budzeta koji će izdvojiti za NVO
  • Opštine da jasnije postave prioritete u konkursima i da samo finansiraju one projekte koji će dati doprinos u toj oblasti
  • Članovi kosmisija da prođu obuku o ocjenjivanju projekata
  • NVO da izgrade kapacitete i prođu obuke o pisanju projekta na lokalnom nivou
  • NVO da se umrežavaju
  • Opština Bijelo Polje da organizuje sastanak sa NVO na kojem će se razmotriti ovećanje institucionalne podrške namjijenjene NVO koje pružaju usluge djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.