Nevladin sektor u ekspozeu mandatara, dr Zdravka Krivokapića

Nevladin sektor u ekspozeu mandatara, dr Zdravka Krivokapića

U nastavku su segmenti ekspozea mandatara za sastav Vlade, koji se odnose na nevladin sektor.
Osim opštih načela saradnje, spominju se konkretni pomaci, posebno u dijelu suštinske promjene učešća NVO sektora u procesu donošenja odiuka
Aktivno ćemo pratiti da li će nova Vlada osim deklarativne praktikovati faktičku saradnju sa civilnim društvom.

PRIORITETI

Zalagaćemo se za…
Saradnju sa civilnim drustvom u realizaciji opštekorisnih projekata: zagarantovanost lične slobode i ljudskih prava u skladu s najvišim standardima.
…….
Ruka nove Vlade ostaje ispružena prema civilnom sektoru, koga pozivam i ovim putem da zajedno gradimo bolju buducnost zemlje, partnerski i nadopunjujuci jedni druge. Odiuke koje budemo donosili moraju biti plod inkluzivnog konsultativnog procesa, u okviru kojeg će svako ko je zainteresovan moći da iskaže svoje mišljenje.
……..

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE; DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

Ovakvom organizacijom Ministarstva postići ćemo da se sve javne politike koje se odnose na pitanja transprentnosti, digitalizacije, djelovanja NVO sektora i medija, slobodnog pristupa informacijama, unapređenja medijskog pluralizma nađ u ujednom resoru.

Imajući u vidu važnost djeiovanja civilnog društva, ne samo deklarativno, već kroz unapređenje strateškog i normativnog okvira, radićemo i na poboijšanju ambijenta za djelovanje NVO. Ovo neće podrazumijevati samo unapređenje normativnih i institucionainih preduslova, već i suštinsku promjenu u dijelu učešća NVO sektora u procesu donošenja odiuka. U nevladinim organizacijama vidimo partnere koji daju doprinos sveukupnom demokratskom razvoju našeg društva.
……..

PRISTUP I PRINCIPI

Transparentnost rada svih u državnoj upravi, kao svakog pojedinca, a posebno funkcionera, treba da onemogući korupciju i mito, ali i da obezbijedi blagovremeno reagovanje na sve neusaglašenosti. Ovo je zajednićka obaveza svih nas, a posebno medija, sindikata, NVO sektora i
bukvaino svakog pojedinca.