EU

PRODUŽEN ROK konsultacija za EU CSF i EIDHR pozive

INSTRUKCIJE: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori planira da krajem godine, ili početkom 2021. godine otvori dva poziva za podnošenje projektnih prijedloga: jedan u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava(EIDHR), a drugi u okviru Programa civilnog društva (CSF). Zbog nemogućnosti da organizujemo konsultativne sastanke sa OCD uslijed COVID-19, željeli bismo da nam dostavite svoje komentare e-poštom na: EUpozivi.konsultacije@gmail.com do 3. decembra 2020. godine na teme navedene u nastavku i predložite nove teme i ciljne grupe koje treba da čine dio ova dva poziva. Molimo da naznačite ime i kontakt svoje organizacije kao i poziv na koji se odnosi komentar.

NAPOMENA: Povratne informacije možete poslati na crnogorskom ili engleskom jeziku.

 1. EIDHR 2020 Poziv za podnošenje projektnih prijedloga

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) uspostavljen je Uredbom (EU) br. 235/2014 koju su Evropski parlament i Savjet usvojili 11. marta 2014. godine za period 2014-2020.godina. Ovom Uredbom se uspostavlja instrument finansiranja za demokratiju i ljudska prava širom svijeta kroz podršku inicijativama civilnog društva.

U kontekstu pretpristupnog procesa, fokus EIDHR-a je na ulozi OCD sa naglaskom na oblasti povezanim sa političkim kriterijumima iz Kopenhagena. Time EIDHR dopunjuje podršku koja je obuhvaćena drugim instrumentima. Ova potraga za komplementarnošću u potpunosti je u skladu sa Zaključcima Savjeta o Agendi za podršku demokratiji.

Izbijanje pandemije COVID-19 u prvom kvartalu 2020. godine imaće dramatične i dugotrajne posledice na ekonomsku i socijalnu sferu. Postoje rizici da se ljudska prava podriju i da kriza može pogoršati marginalizaciju najosjetljivijih grupa koje se već bore za ostvaranje prava u procesu nacionalnog razvoja.

Da bi se odgovorilo na ove izazove, u okviru ovog poziva su predložene sledeće vrste akcija i tri glavna prioriteta:

 1. Zaštitnici ljudskih prava:
 2. podrška, zaštita i odbrana zaštitnika/ca ljudskih prava;
 3. akcije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;
 1. Promocija ljudskih prava:
 2. podrška i jačanje nacionalnog i međunarodnog okvira za zaštitu ljudskih prava; usaglašeno nadgledanje nacionalnih i međunarodnih obaveza od strane civilnog društva;
 3. jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i dobrog upravljanja u Crnoj Gori;
 4. pristup pravdi i vladavini prava;
 5. podrška rodnoj ravnopravnosti (ženska prava, žene u donošenju odluka, ekonomsko osnaživanje žena, borba protiv rodno zasnovanog nasilja, itd.);
 6. zaštita socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, naročito za grupe posebno osjetljive na diskriminaciju i pogođene ekonomskim i socijalnim posledicama pandemije COVID-19 i sličnih vanrednih situacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na starije osobe, žene, djecu, LGBTI, ljude u neprijavljenom zaposlenju, osobe sa invaliditetom, Rome, migrante, izbjeglice i prava pripadnika/ca manjina.
 1. Promocija razvoja demokratske političke kulture:
 2. promocija slobode udruživanja;
 3. podrška aktivnostima organizacija civilnog društva na pripremi okruženja za izbore (npr. građansko obrazovanje i obrazovanje glasača, dijalog i obuka za političke aktere);
 4. podrška akcijama organizacija civilnog društva (OCD) za jačanje demokratske reforme i dijaloga (sa Parlamentom i drugim relevantnim akterima)

2) Program podrške organizacijama civilnog društva (CSF) 2020

Program podrške organizacijama civilnog društva (CSF) je osnovan 2008. godine da bi finansijski podržao razvoj civilnog društva. Obuhvata i nacionalne i višekorisničke inicijative koje su programirane na koordiniran način za postizanje zajedničkih rezultata. Podrška EU organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru CSF programa ima za cilj izgradnju jačih demokratija, poboljšanje sistema odgovornosti i na kraju postizanje bolje javne politike i ekonomskog i socijalnog razvoja.

Program CSF 2020 sprovodiće se kroz grantove za akcije i re-granting OCD-ima, nakon objavljivanja poziva za podnošenje projektnih prijedloga 2021. Glavni fokus biće na izgradnji kapaciteta OCD-a da budu profesionalni, kredibilni, efikasni i odgovorni, nezavisni akteri koji mogu doprinijeti podršci i uspostavljanju inovativnih pristupa koji će doprinijeti oporavku od pandemije post-COVID 19 u Crnoj Gori. To će se postići razvojem inovativnih pristupa koji će odgovoriti na potrebe najugroženijih.

Podrška organizacijama civilnog društva (OCD) će se fokusirati na: 

 • promovisanje aktivnog građanstva uključivanjem u procese javnih politika;
 • jačanje pružanja usluga najpogođenijoj populaciji;
 • podršku grassroots organizacijama i inicijativama u zajednici za stvaranje samozapošljavanja i otpornih akcija; (iv) promovisanje inicijativa za socijalno preduzetništvo;
 • jačanje doprinosa OCD javnim politikama i watchdog inicijativama; 
 • jačanje upravljanja, transparentnosti i rada civilnog društva zasnovanog na dokazima;
 • promovisanje saradnje između medijskih organizacija, opština i OCD i 
 • promovisanje podrške volontiranju i građanskim inicijativama, posebno na lokalnom nivou.

Intervencijom će se takođe predvidjeti poboljšanje saradnje i dijaloga između civilnog društva i Vlade, kao i jačanje inkluzivnog građanskog učešća u procesima javnih politika i komplementarnih usluga za najugroženiju populaciju.