Konsultacije na temu Finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta

Konsultacije na temu Finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta

Godina dana primjene novih zakonskih rješenja

Resursni centar za razvoj organizacija civilnog društva u Crnoj Gori je 20. februara 2019. godine sa početkom u 10h u Hotelu Centre Ville u Podgorici održao konsultacije na temu Finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta – Godina dana primjene novih zakonskih rješenja.

Događaj su otvorile Ana Novaković, izvršna direktorka CRNVO-a, i Marija Hajduković generalna direktorica Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija.

Cilj konsultacija je bio, da na osnovu argumenata, egzaktnih nalaza o dosadašnjoj primjeni zakona, evidentiraju dobre strane i nedostaci novog sistema finansiranja, te obezbijede konkretni prijedlozi za unaprijeđenje, gdje je potrebno.

Konsultacije su bile prilika da posebno predstavnici/ce nevladinog sektora i Vlade razmijene mišljenja o tome u kojoj mjeri sredstva iz državnog budžeta omogućavaju efikasnu implementaciju projekata NVO i doprinose održivosti projekata od javnog interesa, te servisa nevladinih organizacija.

„Značajne normativne izmjene u dijelu finansiranja projekata i programa NVO iz državnog budžeta, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama,donijete su u junu 2017. godine i to po prvi put propisivanjem procenta sredstava koja se izdvajaju iz tekućeg državnog budžeta za pomenute namjene. Dvije godine programiranja su završene i sada paralelno pratimo realizaciju Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini i Odluke za 2019. godinu, istakla je u uvodnom dijelu v.d. generalna direktorica za dobru javnu upravu i djelovanje NVO, Marija Hajduković.

Događaju je prisustvovalo preko 120 predstavnika/ca Vlade, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasada, lokalnih samouprava, NVO, članova/ca komisija za raspodjelu sredstava i donatora.

Konsultacije su jedna od aktivnosti projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  koji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansiran je od strane Ministarstva javne uprave.