IV Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

IV Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta

OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE 

 raspisuje
IV Konkurs

 za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanjem partnerstava između OCD, ali i OCD i lokalnih samouprava, možete dostaviti do 10. februara 2023. do 16h00.

Na konkurs se mogu prijaviti OCD koje:

  • imaju status pravnog lica;
  • su neprofitnog tipa;
  • su registrovane u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta i da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formularPrijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira (samo za kategoriju 2). Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

Za OCD koje će biti podržane pripremljen je sveobuhvatan program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima, jačanju vidljivosti tih projektnih aktivnosti i sprovođenju javnih i zagovaračkih kampanja, kao i monitoringu javnih institucija.

Prijava na konkurs, zajedno sa pratećom tehničkom dokumentacijom, šalje se mailom na adresu: MBASE@cgo-cce.orgsa naznakom – „Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori – M’BASE”, a štampana verziju na adresu: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, III/6 81 000 Podgorica. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja naMBASE@cgo-cce.org, najkasnije do 24. januara 2023. do 16h00.

Predviđeno je da se ovim konkursom OCD ukupno dodijeli 500,000 EUR kroz dvije kategorije:

Minimum

Maksimum

Kategorija 1 

10,000 EUR

30,000 EUR

Kategorija 2

30, 000 EUR

50, 000 EUR

Traženi   iznos   sredstava   u   okviru   ovog   konkursa   može   biti   između minimalnih  70%  do maksimalnih 100% prihvatljivih troškova. Razlika između traženog i odobrenog iznosa podrške, ukoliko nije podržan 100%, mora doći iz sredstava koja nijesu iz budžeta Evropske unije.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.