Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva južne regije u Baru

Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva južne regije u Baru

  1. 322006696 5558133500979156 3987245435549022647 Ndecembra 2022. godine je održan sastanak sa organizacijama civilnog društva iz južne regije Crne Gore u Baru. Konsultativni sastanak sa OCD je organizovan od strane CRNVO – Resursnog centra za organizacije civilnog društva Crne Gore u saradnji sa projektom Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (EU TACSO 3), uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Na sastanku su prezentovane Smjernice za podršku EU civilnom društvu u Regionu proširenja 2021-2027, koje je izradio TACSO, Strategija saradnje organa državne uprave i NVO 2022-2026, Informacija o primjeni Zakona o NVO, dosadašnji rad Radne grupe za izradu novog Zakona o NVO i Analiza finansiranja NVO iz budžeta Crne Gore, što nam daje jasniji uvid u podršku Vlade radu nevladinih organizacija u Crnoj Gori, kao i prostor za unaprjeđenje na ovom polju. Prezentacija navedenog je poslužila kao osnova za otvaranje diskusije o novom Zakonu o NVO, koji bi trebao da adresira sve one probleme koji pogađaju nevladine organizacije, otežavaju im rad i sprječavaju njihovo aktivno učešće u kreiranju politika.

Tokom diskusije su iznešeni stavovi vezani kako za Zakon o nevladinim organizacijama, tako i stavovi generalno vezani za poziciju NVO u društvu, podsticajnom okruženju za njihov rad, pretpostavke za održivost, kao i mjere za sprječavanje korupcije prilikom raspodjele sredstava NVO.

Kao nezvanična informacija je iznijeta konstatacija da će Vlada Crne Gore pokušati da ukine obavezni procenat finansiranja NVO iz budžeta, što bi vodilo ka pogoršavanju stanja održivosti i finansiranja NVO.

Istaknut je problem demotivacije predstavnika nevladinih organizacija da koriste mehanizme učešća zbog neuvažavanja njihovih stavova od strane predstavnika izvršne vlasti.

Naglašena je potreba za decentralizacijom raspodjele sredstava, uz komisije sa predstavnicima NVO u njima.

Potrebno je izdvojiti strukovna udruženja kao zasebnu vrstu organizacija od NVO.

Istaknuto je zadovoljstvo Resursnim Centrom i zahvalnost za rad mailing liste i savjetodavne podrške RC.

Organi državne uprave često ne odgovaraju na mailove i ne prihvataju komentare na javne politike putem maila.

Potrebno je obezbijediti da se konkursi  za raspodjelu sredstava NVO održe u prvom kvartalu godine, a ne kako je to sada praksa.

Potrebno je ograničiti opseg dokumentacije koja se traži svakim konkursom – harmonizovati je na način da svaki konkurs traži istu dokumentaciju, a sa druge strane digitalizovati baze podataka tako da ista ne mora da se traži od NVO već da se dobija po službenoj dužnosti, i da se prijave podnose u elektronskom formatu.

Potrebno je harmonizovati sistem monitoringa – trenutno se na sličnim projektima zahtijeva razna periodika izvještavanja.

Neki konkursi još nisu otvoreni uprkos zakonskoj obavezi, a niko ne odgovara za isto.

Izražena je podrška za naknadnim konkursom kojim će se raspodijeliti višak sredstava namijenjen NVO.

Potrebno je povećati iznose po projektima za NVO – trenutni iznosi nisu dovoljni za zdrav razvoj nevladinih organizacija i jačanje ljudskih resursa. Imajući u vidu da se ograničava djelovanje NVO, mnogi predstavnici nemaju dovoljno vremena da učestvuju u radu radnih tijela koja osniva Vlada Crne Gore.