Poziv – NVO, neformalnim grupama i pojedincima za prijavu na JAVNI KONKURS

Poziv – NVO, neformalnim grupama i pojedincima za prijavu na JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

u sklopu grant šeme kroz projekat “Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore”, IPA/2022/440-688, koji finansira Delegacija Evropske unije a ko-finansiraju Ministarstvo javne uprave i Help, koji realizujemo u saradnji sa partnerskom organizacijom Juventas.

Vrijeme objavljivanja javnog konkursa: 27.09.2023. godine.

Ukupna vrijednost konkursa: 350,000 €

Implementacija svih planiranih i odobrenih projekata se mora realizovati najdalje do 1.05.2025.

Korisnici podrške ovog Javnog konkursa mogu biti registrovane neprofitne nevladine organizacije, neformalne grupe građana/ki kao i pojedinci/ke.

Zainteresovane strane projektnu ideju kao I obaveznu dokumentaciju popunjavaju I upload-uju online na stranici: https://hemiktrade.me/form/

Evaluciona komisija će se sastajati na svaka dva mjeseca, počevši sa novembrom 2023.

Projekti sa ostvarenih minimum 65/100 bodova dobiće mogućnost da budu finansirani. Projekti sa ostvarenim brojem bodova ispod utvrđene granice za dodjelu sredstava dobiće mogućnost unapređenja kroz mentorsku podršku radi eventualnog ponovnog apliciranja.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti online aplikaciju na način definisan u  Vodiču. Uslovi konkursa definisani su u Vodiču koji je dostupan za preuzimanje na gorenavedenom linku.

Štampana “hard-copy” verzija šalje se samo za odobrene projekte po instrukciji Help-a i Juventasa. Detalji su dostupni u Vodiču.

Dakle, kroz Javni konkurs biće podijeljeno 350.000 eura kroz dvije kategorije:

Kategorija Iznos budžeta Trajanje projekta
Kategorija 1 (NVO) od 20,000 do 25,000 eura od 8 do 10 mjeseci
Kategorija 2(NVO, neformalne grupe, pojedinci) od 5,000 do 10,000 eura od 4 do 6 mjeseci

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim konkursom možete nam pisati na mejl adresu helphelp@t-com.me