Lokalne konsultacije

Unapređenje kapaciteta NVO

16.12. 2019. godine, 11h, sala Skupštine Opštine Bijelo Polje

Resursni centar za organizacije civilnog društva je 16. decembra 2019. godine organizovao konsultacije za lokalne NVO iz opština Mojkovac, Bijelo Polje, Plav i Berane na temu “Unapređenje kapaciteta NVO” . Konsultacije su održane u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje.

Sastanak je bio prilika da se razmotri trenutne mogućnosti i potrebe NVO za unapređenjem kapaciteta sa ciljem da se NVO osnaže da na što profesionalniji i kvalitetniji način pružaju usluge građanima Crne Gore i učestvuju u procesu donošenja odluka. Resursni centar je iskoristio ovu priliku da prikupi informacije potrebne za sačinjavanje Kataloga obuka za 2020. godinu. Predstavljen je plan aktivnosti RC i događaji u okviru kojih NVO mogu uzeti učešće. Lokalni resursni centar „Bjelopoljski demokratski centar“ je pozvao NVO na saradnju i predstavio usluge koje pruža.

Finansiranje NVO iz lokalnog budžeta

28.10. 2019. godine, sala Skupštine Opštine Bijelo Polje

Potpredsjednik opštine Bijelo Polje Ernad Suljević je otvorio konsultacije. On je u svom govoru istakao podršku koju opština Bijelo Polje pruža nevladinim organizacijama, rast iznosa finansijske podrške iz godine u godinu te otvorenost opštine za buduću saradnju.

Na konsultacijama su kao problemi prepoznati: Postojanje fantomskih NVO koje nisu vidjlive u javnosti, ne zna se za njih i njihove projekte, a odnose sredstva na lokalnim konkursima; Nedostatak kapaciteta NVO za pisanje projekata koji se oslanjaju na lokalne akcione planove; Nevladine organizacije se ne udružuju što je od strane prisutnih prepoznato kao neophodno ukoliko žele da sprovode veće projekte i doprinesu na većem nivou; Predstavnici opštine Berane istakli su da je angažovanje nezavisnih procjenjivača nepotrebno jer nisu iz opštine u kojoj se sprovodi konkurs pa ne poznaju prilike a za njihovo angažovanje je potrebno izdvojiti veći iznos novca koji je bolje raspodijeliti nevladinim organizacijama; Komisija koja odlučuje o projektima nema iskustva i znanja o samom projektnom ciklusu i kao takva ne bira prave projekte koje bi podržala; Opštine izdvajaju male iznose za NVO; opštine prepisuju konkurse i ne definišu jasno prioritete; Finansiranje NVO nije obavezno pa npr u opštini Bijelo Polje 2017. godine nije bilo raspodjele sredstava a ta sredstva nisu prebačena za sledeću godinu; Nije definisan postotak lokalnog budzeta koji se izdvaja za NVO; Institucionalna podrška opštine bijelo Polje od 150eur za NVO koje se bave osobama sa invaliditetom i djecom sa smetnjama u razvoju je mala ali od pomoći; NVO koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom i djecom sa smetnjama u razvoju suočavaju se sa gašenjem i neophodna im je stalna podrška opštine; Licenciranje socijalnih usluga ( za sami proces licenciranja potrebna su velika finansijska sredstva koje nevladine organizacije koje pružanju podršku ranjivim grupama kao što su osobe sa invaliditetom, djeci sa smetnjama u razvoju, ženama žrtvama nasilja itd. nemaju).

 

Preporuke:

 

  • Opštine da odrede tačan postotak budzeta koji će izdvojiti za NVO
  • Opštine da jasnije postave prioritete u konkursima i da samo finansiraju one projekte koji će dati doprinos u toj oblasti
  • Članovi kosmisija da prođu obuku o ocjenjivanju projekata
  • NVO da izgrade kapacitete i prođu obuke o pisanju projekta na lokalnom nivou
  • NVO da se umrežavaju
  • Opština Bijelo Polje da organizuje sastanak sa NVO na kojem će se razmotriti ovećanje institucionalne podrške namjijenjene NVO koje pružaju usluge djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Lokalne konsultacije na temu
„Uticaj Covid 19 na rad NVO“

16. jun 2020. godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva organizovao je lokalne konsultacije sa nevladinim organizacijama iz opština Bar i Ulcinj. Konsultacije su organizovane u prostorijama lokalnog resursnog centra „Novi horizonti“ a na njima je učestvovalo 20 predstavnika/ca lokalnih nevladinih organizacija.

Na konsultacijama je predstavljeno istraživanje Centra za razvoj nevladinih organizacija o uticaju Covid 19 na rad NVO i diskutovalo se o trenutnim izazovima sa kojima se lokalne NVO susreću. Neki od najvećih problema su nedostatak finansijskih sredstava, kašnjenje institucija sa odgovorima na upite NVO, neizvjesnost o toku projekta i tome da li će donatori prihvatiti kašnjenje u izvršenju, manjak informacija u toku prijavljivanja na konkurse ministarstava.

Preporuke:

  • Resursni centar daMinistarstvu javne uprave  predstavi probleme sa kojima se NVO iz opština Bar i Ulcinj susreću
  • Uspostaviti komunikaciju sa lokalnim samoupravama
  • Unaprijediti kapacitete NVO za pisanje projekata, sprovođenje inicijativa i dugoroočnog planiranja.

Finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta

Godina dana primjene novih zakonskih rješenja

Resursni centar za razvoj organizacija civilnog društva u Crnoj Gori je 20. februara 2019. godine sa početkom u 10h u Hotelu Centre Ville u Podgorici održao konsultacije na temu Finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta – Godina dana primjene novih zakonskih rješenja.

Događaj su otvorile Ana Novaković, izvršna direktorka CRNVO-a, i Marija Hajduković generalna direktorica Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija.

Cilj konsultacija je bio, da na osnovu argumenata, egzaktnih nalaza o dosadašnjoj primjeni zakona, evidentiraju dobre strane i nedostaci novog sistema finansiranja, te obezbijede konkretni prijedlozi za unaprijeđenje, gdje je potrebno.

Konsultacije su bile prilika da posebno predstavnici/ce nevladinog sektora i Vlade razmijene mišljenja o tome u kojoj mjeri sredstva iz državnog budžeta omogućavaju efikasnu implementaciju projekata NVO i doprinose održivosti projekata od javnog interesa, te servisa nevladinih organizacija.

„Značajne normativne izmjene u dijelu finansiranja projekata i programa NVO iz državnog budžeta, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama,donijete su u junu 2017. godine i to po prvi put propisivanjem procenta sredstava koja se izdvajaju iz tekućeg državnog budžeta za pomenute namjene. Dvije godine programiranja su završene i sada paralelno pratimo realizaciju Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini i Odluke za 2019. godinu, istakla je u uvodnom dijelu v.d. generalna direktorica za dobru javnu upravu i djelovanje NVO, Marija Hajduković.

Događaju je prisustvovalo preko 120 predstavnika/ca Vlade, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasada, lokalnih samouprava, NVO, članova/ca komisija za raspodjelu sredstava i donatora.

Konsultacije su jedna od aktivnosti projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  koji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansiran je od strane Ministarstva javne uprave.