Vizual

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U SAVJETODAVNI ODBOR RESURSNOG CENTRA

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uz podršku Evropske unije putem Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori započinje realizaciju projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – faza III. Resursni centar predstavlja svojevrsno opredjeljenje Evropske unije i CRNVO-a da podrže organizacije civilnog društva u Crnoj Gori i kreiraju servisni centar koji će pružati podršku svim organizacijama civilnog društva u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja, PR i informativnih servisa, organizovanja javnih skupova, konferencija i sličnih aktivnosti. Treća faza projekta traje ukupno 24 mjeseca i implementira ga CRNVO u saradnji sa Lokalnim resursnim centrima.

U cilju uključivanja svih relevantnih aktera i osiguravanja učešća svih relevantnih institucija u radu resursnog centra, u okviru prve faze projekta, uspostavljen je Savjetodavni odbor sa zadatkom savjetovanja, pružanja podrške određenim aktivnostima ali omogućavanja interne evaluacije projekta i pojedinih aktivnosti. Planirano je da Savjetodavni odbor, ne samo nadgleda rad RC-a, već i osigurava dopunu njegovog rada sa relevantnim projektima kao što su Tehnička pomoć Nacionalnoj kancelariji za saradnju sa NVO, TACSO faza III i projekat ReLOaD koji implementira UNDP koji se bavi sa transparentnom raspodjelom javnih fondova za OCD.

Imajući u vidu potrebu da tijelo bude reprezentativno, zainteresovane strane koje imaju svoje predstavnike/ce u odboru su: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo evropskih poslova, Zajednica opština Crne Gore.

CRNVO ovim putem raspisuje poziv za predlaganje predstavnika/ce jedne lokalno orijentisane NVO (grassroot) u Savjetodavni odbor Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Uputstvo o načinu podnošenja predloga

1 predstavnik/ca lokalno orijentisane NVO (grassroot)

Svog predstavnika/cu može predložiti nevladina organizacija :

  • Koja je registrovana u Crnoj Gori
  • Koja je implementirala aktivnosti na lokalnom nivou, koja fokusira svoj rad na razvoj lokalnih zajednica

Dokumentacija koju je potrebno predati se sastoji iz:

  • Formulara (pravilno popunjen, pečatiran i potpisan od strane nadležnog lica)

Kako podnijeti predlog?

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na e-mail adresu Centra za razvoj nevladinih organizacija CRNVO crnvo@crnvo.me sa naznakom “Predlog za člana Savjetodavnog odbora Resursnog centra iz redova NVO”

Rok za podnošenje predloga je do 16. februara 2024. godine.

Nepotpuni prijedlozi se neće razmatrati.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na crnvo@crnvo.me

Formular Resursni centar NVO