Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva

O programu

Značaj segment projekta predstavljaju kontinuirane obuke koje se organizuju za organizacije civilnog društva. Teme obuka Resursni centar definiše u direktnoj komunikaciji sa OCD, putem online ankete, istraživanja o potrebama civilnog društva i putem konsultacija na lokalnom nivou. Na osnovu inputa iz civilnog društva, kreira se godišnji katalog obuka. Do sada, objavljeni su godišnji katalozi obuka za unapređenje kapaciteta OCD za 2019. i 2020.godinu. Oni sadrže informacije o obukama i mjesece u kojima će se obuke realizovati. Prilikom dizajna programa obuka, koristi se tailor-made pristup za OCD, pa je, u skladu sa tim i potrebama civilnog društva, jedan dio obuka namijenjen manje razvijenim a drugi srednje razvijenim organizacijama.

Izgradnja kapaciteta budućih
menadžera/ki fondova (re-granting)

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori je sproveo obuku na temu Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (regranting).

Ova sveobuhvatna obuka za izgradnju kapaciteta budućih menadžera/ki fondova pokrila je cijeli re-granting ciklus odrazvoja programa do konačne procjene programskih rezultata, potrebne procedure i obrasce. Metode kojima su se trenericekoristile na obuci uključile su ek-katedra pristup sa primjerima i grupnim radom. Program obuke je prilagođen srednje-razvijenim NVO-ima koje već imaju barem neko iskustvo sa re-grantingom. Obuku su voditi koleginice iz NVO Centar zainformisanje, saradnju i razvoj organizacija civilnog društva (CNVOS) iz Slovenije.

Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija
organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

25. jula 2019. u hotelu Aurel u Podgorici

Radionici je prisustvovalo 16 učesnika/ca (12 žena i 4 muškarca) iz sedam mreža/ koalicija u Crnoj Gori.

Agenda radionice je sadržala sledeće teme:

  • Pojam, vrste i značaj mreža i koalicija NVO
    – SWOT analiza aktuelnih mreža i koalicija u Crnoj Gori
  • Strateško planiranje i upravljanje mrežama i koalicijama
  • Faktori uspjeha i izazovi u radu mreža i koalicija


Ciljevi radionice:

– Jačanje procesa kreiranja mreža,
– Jačanje efektnosti rada OCD-a
– Jačanje kvaliteta rada budućih i postojećih mreža i njihove profesionalizacije

Petrovac, Hotel „Palas“ 15.-17. Juna 2020

Cilj ove obuke je povećati znanje predstavnika OCD mreža o pravilima, procesa i faze strateškog planiranja, zbog čega se praktično radilo na izradi strateškog planovi mreža. Tako su učesnici/ce, predstavnici/ce mreža, definisali svoje dalje smjernice razvoja, specifična područja djelovanja i precizne korake u budućem radu.

Tokom treninga učesnici su:

  • Uradili analizu mrežnog okruženja
  • Izvršili analizu mrežnog kapaciteta
  • Dizajnirali ključni ciljeve i aktivnosti mreže za naredne dvije godine
  • Izradili operativni akcioni plan za mrežu za naredne 2 godine
  • Definisali pravila u procesu donošenja odluka i komunikacije unutar mreže
 

Ukupno je 10 učesnika/ca, predstavnika/ca 5 mreža učestvovalo u programu. Obuka je bila održana od 15. do 17. juna 2020. godine, u hotelu Palas, u Petrovcu.

Program razvoja formalnih i neformalnih mreža i koalicija

U cilju jačanja mreža organizacija civilnog društva, efikasnosti rada OCD i rada buduće i postojeće mreže i njihove profesionalizacije, Resursni centar je razvio Program razvoja formalnih i neformalnih mreža i koalicija za novoformirane i već postojeće mreže i koalicije. Program će biti organizovan za više od 8 mreža ili koalicija organizacija civilnog društva tokom trajanja akcije. To znači da će se godišnje održavati jedan program obuke za najmanje 3 mreže i koalicije i 10-15 aktivista članova ovih mreža. Ukupan broj aktivista OCD koji dolaze iz 8 mreža biće 30-45. Ovaj program je dio godišnjeg kataloga obuka i doprinosi jačanju funkcionalnih mreža i koalicija OCD i njihovoj saradnji sa Resursnim centrom. Resursni centar će pružati podršku ovim mrežama u budućnosti, posebno u smislu komunikacione podrške, podrške svakodnevnom radu i djelovanju ovih mreža i podrške u smislu objezbjeđivanja prostora za sastanke i konferencije za štampu.