Resursni centar

O projektu

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori je projekat osmišljen da poboljša upravljačke i tehničke kapacitete organizacija civilnog drušrtva, saradnju sa akademskom zajednicom, lokalnim i nacionalnim vlastima, kao i da poveća povjerenje i podršku građana civilnom sektoru. On predstavlja svojevrsni servisni centar koji pruža svakodnevnu podršku organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa:  Help desk usluge, Izgradnja kapaciteta OCD i Podsticajni okvir za djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori.

Organizacije civilnog društva mogu se obratiti  Resursnom centru za podršku u vidu pravnog i finansijskog savjetovanja, pomoći u organizovanju i promociji događaja, podrške u izradi i podnošenju inicijativa, povezivanja sa donosiocima odluka (Vladom Crne Gore i lokalnom samoupravom), ustupanje prostorija za organizaciju sastanaka, pres konferencija, fokus grupa, radionica i sl.

Organizacija Resursnog centra

Projekat „Resursni centar za organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“ sprovodi „Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO“ u partnerstvu sa lokalnim NVO „Bjelopoljski demokratski centar“, NVO „Bonum“, NVO „Nada“, NVO „Novi Horizonti“ i krovnom organizacijom OCD u Sloveniji „Centar za informacije, usluge, saradnju i razvoj OCD (CNVOS)”.

Saradnici na projektu su Ministarstvo javne uprave, Kancelarija za evropske integracije i Zajednica opština Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.