Ciljevi i aktivnosti

Opšti cilj projekta

Osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori.

Specifični cilj

Unaprijeđeni kapaciteti organizacija civilnog društva da budu efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i unaprijeđeno okruženje koje pogoduje razvoj civilnog društva.

Specifični cilj ostvariće se kroz postizanje rezultata: Poboljšan kvalitet usluga podrške OCD koje pružaju Resursni centri; Povećani kapaciteti OCD i mreža OCD za organizacioni razvoj, dugoročno planiranje, održivost, efikasnost i učešće u procesima donošenja odluka i Poboljšano povoljno okruženje za civilno društvo: unapređen je civilni dijalog, dosledna je državna podrška organizacijama civilnog društva i povećeno poverenje građana u organizacije civilnog društva.

Poboljšano povoljno okruženje za civilno društvo: unapređen je civilni dijalog, dosledna je državna podrška organizacijama civilnog društva i povećeno poverenje građana u organizacije civilnog društva.

Projektne aktivnosti

Kreiranje vodiča za pružanje usluga organizacijama civilnog društva od strane konzorcijuma resursnog centra (nacionalni i lokalni resursni centri)

Organizovanje programa obuke lokalnih resursnih centara za pružanje usluga

Pružanje standardizovanih help desk usluga na nacionalnom i lokalnom nivou

PR podrška OCD

Objavljivanje E-magazina za OCD

Kreiranje baze podataka dobitnika CSF grantova

Organizovanje 6 jednodnevnih konsultacija za OCD na teme od važnosti za njihov rad

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa CG Akademijom nauke i umjetnosti

Definisanje i objavljivanje godišnjih kataloga obuka za OCD

Treninzi za srednje razvijene OCD

Treninzi za manje razvijene OCD

Organizovanje programa izgradnje kapaciteta OCD da pružaju podršku trećim stranama – Re-granting

Sprovođenje programa za razvoj mreža i koalicija

Organizovanje 3  sajma „NVO Expo sajam NVO“ i 2 donor foruma

Mentorska podrska OCD u podnošenju inicijativa, komentara i sugestija o javnim politikama

Kreiranje analiza vezanih za učešće OCD u procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou za 2018. i 2020. godinu

Kreiranje analize u vezi sa javnim finansiranjem OCD za 2018. i 2020. godinu

Sprovođenje istrazivanja u vezi sa povjerenjem građana u OCD za 2018. i 2020. godinu

Organizovanje konferencije o podsticajnom okruženju za OCD