Podsticajni okvir za djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori

O programu

U cilju izgradnje podržavajućeg okruženja za civilno društvo, Resursni centar u kontinuitetu zagovara brojna rješenja iz ove oblasti kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Da bi prijedlozi koje upućujemo donosiocima odluka bili valjani i zasnovani na podacima a ne percepciji, kroz projekat se sprovode redovna istraživanja. Isključivo na bazi podataka iz istraživanja i jasnih preporuka, resursni centri dalje usmjeravaju svoje djelovanje i redovnom komunikacijom sa donosiocima odluka upućuju konkretne predloge za unapredjenje položaja OCD i opšteg konteksta u kojem djeluju.

Projektom je planirana izrada:

Analiza finansiranja NVO iz državnog i lokalnog budzeta u 2018. godini

Analiza finansiranja NVO iz državnog i lokalnog budzeta za 2019 i 2020. godinu

Analiza o stavovima građana o nevladinim organizacijama u CG u 2019. godini

Analiza o stavovima građana o nevladinim organizacijama u CG u 2020. godini

Analiza učešća OCD u procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou za 2018. godinu

Analiza učešća OCD u procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou za 2019. I 2020. godinu

Konferencije

U okviru ovog programa Resursni centar će organizovati dvije konferencije u cilju stvaranja foruma na kome će predstavnici/e OCD, relevantnih nacionalnih institucija, opština, međunarodnih organizacija i druge zainteresovane strane razgovarati o pitanjima važnim za izgradnju povoljnog okruženja za OCD. Konferencija će takođe pružiti priliku za organizovanje panel diskusija o aktuelnim problemima i priliku za razmenu dodatnih informacija kroz odvojene diskusije, radionice i konsultacije. Konferencije će biti organizovane na takav način da će omogućiti učešće velikom broju relevantnih i zainteresovanih zainteresovanih strana i to će biti prilika za umrežavanje i stvaranje partnerstva.

Konferencija o podsticajnom okruženju za OCD

Konferencija o povoljnom okruženju za OCD održana je 20. septembra 2019. godine, u hotelu „Center Ville“ u Podgorici i imala je više od 100 učesnika među kojima su Premijer, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, 7 ambasadora, 5 Ministri i brojni predstavnici ambasada, međunarodnih organizacija, Vlade Crne Gore, lokalnih samouprava, OCD i medija. Uvodne riječi uputio je Premijer Crne Gore, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori i koordinatorka projekta Resursni centar.

Na događaju je diskutovano o sledećim temama:

  • Vladine aktivnosti na uspostavljanju povoljnog okvira za civilno društvo;
  • Situacija na polju slobode izražavanja i medija; zašto je ovo pitanje toliko važno za demokratizaciju društva; da li smo kao društvo postigli napredak u ovoj oblasti;
  • Stav EU prema ovom pitanju. Koga vezuju nalazi iz izveštaja EK, koji su u ovom segmentu vrlo jasni?

Ova konferencija je bila prostor za nastavak dijaloga između nevladinih organizacija i Vlade, koji je premijer pokrenuo povodom Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru, sa fokusom na saradnju dva sektora u procesu evropskih integracija.